Log In
 
UserName: 
Password: 
สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
โปรดติดต่อ 02-5475113 หรือ
สอบถามการยื่นตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด(ตรวจต้นทุน)
Hot line 1385 ต่อ 4806,4808
02-5475090,02-5474809
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร FTA ASEAN-CHINA และ ASEAN-KOREA สำหรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017

กฏถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเทศ  
พิกัดศุลกากร
ชื่อสินค้า ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  
 
 Terms of Service | Privacy Policy   
Copyright @2005-2006 Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, THAILAND.
All rights reserved