ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับ
User Name และ Password
1. พิมพ์ข้อมูลคำขอลงทะเบียน ในช่องที่มี *
(ดอกจันทร์สีแดง) ตามรายละเอียด ดังนี้
(ช่องที่ไม่มี * ถ้าพิมพ์ให้ครบถ้วน จะเป็น
ประโยชน์ในการติดต่อกับท่าน)
- เลือก "ประเภทธุรกิจ" โดยเลือกจากปุ่ม
  ลูกศรลง
- พิมพ์ "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี" ของ  บริษัท
- พิมพ์ "เลขทะเบียนนิติบุคคล" ของบริษัท
- พิมพ์ "ชื่อภาษาไทย" ของบริษัท โดยไม่
  ต้องพิมพ์คำนำหน้า
- พิมพ์ "ชื่อภาษาอังกฤษ" ตามที่ใช้จริง
- เลือก "วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล" ของบริษัท
- พิมพ์ "เงินทุนจดทะเบียน(บาท)"
- พิมพ์ "เลขทะเบียนโรงงาน" ของบริษัท
(กรณีที่เป็นผู้ผลิตสินค้า)
- พิมพ์ "ที่อยู่" ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- โดยไม่ต้องพิมพ์ตำบล อำเภอ และจังหวัด
- เลือก "จังหวัด" ก่อน จากปุ่มลูกศรลง
- เลือก "อำเภอ" จากปุ่มลูกศรลง
- เลือก "ตำบล" จากปุ่มลูกศรลง
- พิมพ์ รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, โทรสาร  และ อีเมล์
- เลือก "ประเภทผู้ประกอบการ" จากปุ่มลูกศรลง
- พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และตำแหน่ง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคลล หรือผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนได้ แล้ว กดปุ่ม ตกลง ถ้าลงนามมากกว่า 1 ท่าน ให้ทำขั้นตอนนี้จนครบจำนวนผู้ลงนาม
2. กดปุ่ม "บันทึก" จะมีข้อความคำรับรองปรากฏขึ้นมา
3. กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันคำรับรอง
4. กดปุ่ม "พิมพ์" เพื่อพิมพ์คำขอลงทะเบียนและคำรับรอง
5. ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับ แล้วนำมายื่นที่สำนักป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เพื่อขอรับ User Name และ Password พร้อมเอกสารประกอบ
เอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอรับ
User Name และ Password
- คำขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ (พิมพ์ออกจากระบบ)
- คำรับรองการใช้งานระบบ (พิมพ์ออกจากระบบ)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิต)
- หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามแทนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าผู้ลงนามในเอกสารเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนได้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจให้มายื่นและรับเอกสารแจ้ง User Name และ Password เพื่อยืนยันว่า ผู้มายื่นและรับเอกสารเกี่ยวข้องกับบริษัทจริงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

แบบคำขอลงทะเบียนระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด
 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียนต้องประกอบด้วย
1. Acrobat Reader 6.0 ขึ้นไป ถ้าไม่มี Click ที่นี่เพื่อ Download
2. ให้ปลดเช็ค Block pop-ups ออก โดยไปที่เมนู Tools>Internet Options...>Privacy
 
ข้อมูลผู้ขอลงทะเบียน
ประเภทธุรกิจ * *ข้อมูลที่ต้องกรอก
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
* เฉพาะชื่อภาษาไทย ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *    กรณีบันทึกข้อมูลแบบคำขอฯ ไม่ถูกต้อง
เลขทะเบียนนิติบุคคล *    สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไขได้
                                                    โดยกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้วกด Enter
ชื่อ ภาษาไทย *
ชื่อ ภาษาอังกฤษ *
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล *
เงินทุนจดทะเบียน * บาท
เลขทะเบียนโรงงาน
ที่อยู่ *
ตำบล * เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับ
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์     โทรสาร 
อีเมล์
ประเภทผู้ประกอบการ *
 
ผู้ลงนามในคำขอ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทน)
ชื่อ *  นามสกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *  ตำแหน่ง *
โทรศัพท์
                                   กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด "บันทึก"
  
 
 Terms of Service | Privacy Policy   
Copyright @2005-2006 Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, THAILAND.
All rights reserved