Log In
 
UserName: 
Password: 
สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
โปรดติดต่อ 02-5475113 หรือ
สอบถามการยื่นตรวจคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า(ตรวจต้นทุน)
Hot line 1385 ต่อ 4806,4808
02-5475090,02-5474809
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000

    Link จากระบบค้นหาอัตราภาษี FTA    Link จากระบบค้นหาพิกัดรายการที่ได้สิทธิ   Link จากระบบบันทึกการยินยอมให้ใช้ผลการตรวจคุณสมบัติฯ
 
 Terms of Service | Privacy Policy    
Copyright @2005-2006 Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, THAILAND.
All rights reserved