คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดต้องประกอบด้วย
1. Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
2. Acrobat Reader 6.0 ขึ้นไป ถ้าไม่มี Click ที่นี่เพื่อ Download
3. ให้ปลดเช็ค Block pop-ups ออก โดยไปที่เมนู Tools>Internet Options...>Privacy
ศึกษา ขั้นตอนการยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดและ ดาว์โหลดข้อมูล ได้ที่ เมนู "บริการข้อมูล>>เอกสารเผยแพร่"
 แนวปฎิบัติในการยื่นขอให้ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
ขั้นตอนการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
  1. ตรวจสอบพิกัดศุลกากรของสินค้าที่จะขอรับสิทธิพิเศษฯ จากผู้นำเข้าปลายทาง หรือจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
2. ตรวจสอบว่าสินค้าที่จะขอรับสิทธิพิเศษฯ อยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ
3. ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด : หากสินค้าอยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯให้ผู้ประกอบการยื่นขอตรวจสอบว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่เนื่องจากทุกระบบสิทธิพิเศษฯ รวมทั้งความตกลงเขตการค้าเสรี ( FTA ) ได้กำหนดกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไว้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสินค้าที่จะขอรับสิทธิพิเศษฯมีถิ่นกำเนิดในประเทศผู้รับสิทธิฯอย่างแท้จริง 
4. ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า : หากตรวจสอบแล้ว สินค้าผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎถิ่นกำเนิดสินค้าผู้ประกอบการจึงสามารถดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form) กับหน่วยงานของกรมการค้าต่างประเทศได้
การใช้บริการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดทางอินเตอร์เน็ต
  ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้บริการระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดทางอินเตอร์เน็ต จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนในเมนู "ลงทะเบียน" และทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอลงทะเบียน